TUYỂN DỤNG TCHC

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 436/QĐ-CĐKTNTT ngày 27/9/2023 của Hiệu trưởng về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ thông báo kết quả tuyển dụng viên chức như sau: