Ban Chấp hành Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ
Nhiệm kỳ 2020-2025

Media/1_TH1070/FolderFunc/202207/Images/bch-dang-bo-2022-800x500-20220729083458-e.png

 
STT Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Nguyễn Lê Đình Hải Bí thư
2 Đ/c Trần Thanh Sơn Phó Bí thư
3 Đ/c Nguyễn Phú Hữu Ủy viên Ban Chấp hành
4 Đ/c Hoàng Ngọc Kim Anh Ủy viên Ban Chấp hành
5 Đ/c Nguyễn Phú Trọng Hoan Ủy viên Ban Chấp hành