Giới thiệu Phòng Quản trị - Đầu tư

Bài viết | 23/12/2021 | Người đăng: phòng QT-ĐT

PHÒNG QUẢN TRỊ - ĐẦU TƯ
Địa chỉ: 2 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38.234.294

A. Giới thiệu nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Vũ Phú Hữu

Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng)

2

Võ Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng

3

Nguyễn Mai Út

Chuyên viên

4

Lê Bảo Trị

Chuyên viên

5

Lê Thị Thanh Thủy

Chuyên viên

6

Nguyễn Thị Thủy

Cán sự

7

Nguyễn Văn Mão

Nhân viên duy tu

8

Nguyễn Minh Tuấn

Nhân viên duy tu

9

Nguyễn Văn Ngọc

Nhân viên duy tu

10

Nguyễn Hồng Phúc

Cán sự

 

B. Chức năng - Nhiệm vụ

- Tham mưu Hiệu trưởng về công tác qui hoạch, xây dựng cơ bản, phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở vật chất (đất đai, nhà làm việc, phòng học, nhà xưởng thực tập, tài sản, máy móc thiết bị …) đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường;

- Lập dự án, tiếp nhận và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong nước và ngoài nước;

- Xây dựng kế hoạch, thực hiện mua sắm theo qui định của Nhà nước, của Trường và theo dõi, sử dụng hiệu quả tài sản phục vụ công tác, giảng dạy, nghiên cứu và học tập;

- Xây dựng, thực hiện công tác phòng chống cháy nổ; công tác an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống thiên tai; y tế và các loại bảo hiểm; vệ sinh phòng bệnh;

- Tổ chức thực hiện việc sử dụng điện, nước, vệ sinh công cộng, hội trường; phục vụ âm thanh, ánh sáng, điều kiện vật chất các buổi họp, lễ, hội của Trường; chăm sóc cây xanh; các hoạt động dịch vụ;

- Thực hiện việc cung cấp vật tư, trang thiết bị, dụng cụ, văn phòng phẩm và vật tư sửa chữa thường xuyên cho các bộ phận;

- Tham gia các chương trình quảng bá về hoạt động đào tạo của Trường;

- Phối hợp P.HC-KT tổ chức định kỳ kiểm kê, đánh giá tài sản, thiết bị kỹ thuật theo qui định; quản lý và báo cáo hiện trạng tài sản khi có yêu cầu;

- Báo cáo, tham mưu cho Hiệu trưởng và phản hồi việc thực hiện cho các bộ phận về kế hoạch dự trù vật tư, trang thiết bị;

- Thực hiện các hợp đồng liên kết, hợp đồng dịch vụ …;

- Thường trực Hội đồng tư vấn có liên quan, như: Hội đồng Bảo hộ lao động – An ninh trật tự;

- Tham mưu Hiệu trưởng ký các loại văn bản liên quan nhiệm vụ;

- Xử lý các văn bản có liên quan và lưu trữ hồ sơ công việc;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.