Biểu mẫu P.QT-ĐT

Tiêu đề SỔ VẬT TƯ

Tiêu đề SỔ VẬT TƯ

 • Tiêu đề SỔ NHẬT KÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN

  Tiêu đề SỔ NHẬT KÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN

 • QUY TRÌNH CẤP PHÁT VẬT TƯ

  - Quy trình này nhằm quy định kiểm soát và quản lý việc cấp phát vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo đảm bảo kịp thời, chống sai sót thất thoát trong quá trình cấp phát vật tư, trang thiết bị. - Quy trình này áp dụng cho tất cả các đơn vị có nhu cầu vật tư, trang thiết bị của nhà trường.

 • QUY TRÌNH MUA VẬT TƯ

  Quy trình này nhằm quy định cách thức mua hàng bảo đảm vật tư thực tập của học sinh cũng như công tác phục vụ đào tạo của nhà trường.

 • QUY TRÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CSVC, MMTB

  QUY TRÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, BẢO TRÌ, SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT, MÁY MÓC THIẾT BỊ: Quy định trách nhiệm, quyền hạn và phương pháp thực hiện công việc quản lý, sử dụng, bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm nâng cao việc bảo quản và sử dụng có hiệu quả nhất cơ sở vật chất, máy móc thiết bị dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.