Giới thiệu khoa Điện-Lạnh ĐHKK

Bài viết | 21/12/2021 | Người đăng: khoa ĐL-ĐHKK

KHOA ĐIỆN - LẠNH ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Địa chỉ: số 2 Mai Thị Lưu, phường Đa kao, quận 1, Tp. HCM

Điện thoại: 028 391057244

Media/1_TH1070/FolderFunc/202211/Images/dien-lanh-1-20221124030932-e.jpg